2024
   -   
2023
   -   
2022
   -   
2021
   -   
2019
   -   
2018
   -   
2017
   -   
2015
   -   
2013
   -   
2012
   -   
2011
   -   
2010
   -   
“HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ”
2024 KHP SEMPOZYUMU DUYURUSU VE BİLDİRİ ÇAĞRISI
İnsan hakları, hukuk devleti ve demokrasi konusunda ortaya çıkan anayasal, yasal, idari ve yargısal sorunları, günlük siyasetten bağımsız olarak yılda bir kez tartışmak ve değerlendirmek üzere anayasa, genel kamu, idare, vergi ve ceza hukuku alanlarında çalışan kamu hukuku öğretim elemanları ile "insan hakları" , "hukuk devleti" ve "demokrasi" alanlarında çalışan diğer disiplinlerden en az doktora düzeyinde akademisyen ve hukukçuların katılımına açık geleneksel Kamu Hukukçuları Platformu Sempozyumu’nun On İkincisi bu yıl  18 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Sempozyum'un yeri program ile birlikte duyurulacaktır.

Sempozyum, Kamu Hukukçuları Platformunun kuruluş ve etkinliklerine temel teşkil eden “insan hakları-hukuk devleti ve demokrasi”yi etkileyen/zayıflatan güncel hukuki konu ve sorunları tartışmaya açma geleneğine uygun olarak Türkiye’de bir süredir var olan, fakat yakın dönemde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıyla yoğunluğu artan bir tehdit haline dönüşen “HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ” konusuna hasredilmiştir.
Hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim, ulusal makamlara etkili başvuru yapabilme, adil yargılanma ve yargı kararlarının yerine getirilmesini isteme haklarını da içeren geniş kapsamlı bir özgürlüktür ve özgürlüğün etkin kullanımını sağlama yükümlülüğü de devlete aittir.  Devletin bu yükümlülüğü göz önüne alındığında, yasama, yürütme ve yargı erkleri eliyle özgürlüğün kapsamının daraltılmasına, etkin kullanımının azaltılmasına, anayasal güvencelerin hiçe sayılmasına neden olan tutum ve işlemlerin geniş bir perspektiften çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği açıktır.
Bu kapsamda 2024 KHP Sempozyumunda “hak arama özgürlüğünün etkisizleştirilmesi” konusunun aşağıdaki alt başlıklara uygun olarak etraflıca tartışılması hedeflenmektedir:  
  1. Hak arama özgürlüğünün yasama aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • Uygulamakla tükenen kanunlar ve olağan/olağanüstü dönem KHK’ları
  • Anayasa m.13 uyarınca kanunilik ilkesine aykırı ve/ya hakkın özünü zedeleyen/ölçüsüz sınırlama getiren kanunlar
  • Yasamanın AYM’nin -başta pilot kararları olmak üzere- iptal kararlarının gereğini yerine getirmemesi
  1. Hak arama özgürlüğünün yürütme/idare aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • Yargı kararlarının uygulanmaması/ gereğinin yerine getirilmemesi (özellikle KHK’larla veya değişik 375 sayılı kanuna dayanarak görevden alınan, malvarlığına-pasaportuna el konulan, özlük hakları zarara uğratılan kişilere ilişkin yargı kararlarının uygulanmaması/geç uygulanması
  1.  Hak arama özgürlüğünün yargı aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • AYM’nin bireysel başvuru kararlarının yerine getirilmesine karşı direnç gösteren yargı
  • AYM’nin temel hak ve özgürlükler ile hukuk devletini koruma işlevinin etkisizleştirilmesi
 
Yukarıda belirtilen konu başlıklarına göre en az “Doktor” unvanlı meslektaşlarca hazırlanacak bildiri özetlerinin az 500 en fazla 750 kelimeden oluşması, bildirinin konusunu oluşturan temel sorunsalı açıkça ortaya koyması, bu sorunsalın nasıl ele alınacağını belirtmesi ve özgün nitelik taşıması beklenmektedir.
Bildiri özetinde ad, soyadı, akademik unvan, varsa kurum bilgileri ile iletişim ve e-posta yer almalıdır.
 
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 15 Mart 2024.
Bildiri özetlerinin gönderileceği e-posta: khp2024@ozyegin.edu.tr
Sempozyum ile ilgili tüm bilgilere kamuhukukçulariplatformu.org adresinden ulaşılabilir.
Bildiri özetleri ve tam metin bildirilerinin kabulü kör hakem değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum duyurusu ve bildiri özeti çağrısı 29 Ocak 2024 Pazartesi  
Bildiri özeti gönderimi için son gün 15 Mart 2024 Cuma  
Kör hakem değerlendirilmesi sonucu kabul edilen özetlerin duyurulması ve bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı – Sempozyum takviminin duyurusu 25 Mart 2024 Pazartesi  
Bildiri tam metni gönderimi için son gün 1 Temmuz 2024 Pazartesi  
Kör hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması 5 Ağustos 2024 Pazartesi  
Tüm süreçleri tamamlanmış bildirilerin kamuhukukculari.org sitesine yüklenmesi ve Sempozyum programının duyurusu 2 Eylül 2024 Pazartesi  
SEMPOZYUM 18 EKİM 2024 CUMA  

 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
(Son Soyadı sırası ile)
 
Sempozyum Bilim Kurulu
(Son Soyadı sırası ile)
 

Prof. Dr. Selda Çağlar
Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi
Doç. Dr. Ozan Ergül
Doç. Dr. M. Altan Heper
Prof. Dr. Didem Köse
Doç. Dr. Burak Öztürk
 
 
 
Prof. Dr. Gülsün A. Aygörmez
Doç. Dr. Hamide Bağçeci
Prof. Dr. B. Süheyl Batum
Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu
Dr. Öğr. Özge Yücel Dericiler
Dr. Öğr. Üyesi H. Alphan Dinçkol
Prof. Dr. Kemal Gözler
Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Melda Köse
Prof. Dr. Erdal Onar
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Dr. Öğr. Üyesi Aras Türay
Prof. Dr. Oktay Uygun
Prof. Dr. Ahmet Yayla
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
 

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013