İZ BIRAKANLAR

<< Geri
PROF. DR. BÜLENT TANÖR
 Yayınlar
 
Kitaplar:
 1. Diktatörlük Üstüne (çeviri), İstanbul,1965
 2. Türk Anayasaları ve Anayasa Mahkemesi Kararları (T. Beygo ile bir­likte), İstanbul 1966
 3. Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Anayasası, İstanbul 1969
 4. Anayasa Hukuku Meseleleri, İstanbul 1969
 5. Faşizm ve Büyük Sermaye (çeviri) İstanbul, 1975
 6. Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul 1978
 7. T.C.K. 142. madde: Düşünce Özgürlüğü ve Uygulama, İstanbul, 1979.
 8. İki Anayasa: 1961 ve 1982, İstanbul, 1986.
 9. Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul 1994, 3. Baskı
 10. Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri,  İstanbul, 1997
 11. Türkiye'de Kongre İktidarları 1918–1920, İstanbul 1998.
 12. Kurtuluş Kuruluş,  İstanbul, 1998
 13. Türkiye'de Demokratik Standartların Yükseltilmesi: Tartışmalar ve Son Gelişmeler, İstanbul, 1999
 14. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789–1980, İstanbul, 2001
 15. 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku  (N. Yüzbasıoğlu ile birlikte)  2.bası 2002
 16. Anayasal Gelişme Tezleri, İstanbul, 2008
 
Prof. Dr. Bülent Tanör vefatından kısa süre öncesine kadar "Üçüncü Dünya Ülkelerinde Anayasal Gelişmeler" adlı çalışmayı yayına hazırlamak­taydı.
 
Başlıca Makaleler
 
 1. “Anayasa ile Temel Hak ve Hürriyetler İlişkisi’ Üstüne İki Sorun ve Bir Örnek Olay”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XXXVI., S. 1-4, s. 1-23.
 2.  “12 Mart Rejimi Anayasa Değişiklikleri”, Ankara Üniversitesi Siya­sal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Kanun-u Esâsî’nin 100. Yılı Armağanı, Ankara, 1978, s. 419-438.
 3.  “1961 Anayasası Tepeden mi İndi?”, Yargı, S. 39., ss. 7-10.; S. 40., s. 17-18.
 4.  “Anayasa Değişiklikleri Geçerli midir?”, Politika, 29-30 Kasım 1976, 1 Aralık 1976.
 5.  “Anayasa Mahkemesinin Önemli Bir Kararı”, Vatan, 27.3.1976.
 6.  “Anayasal Gelişmelere Toplu Bir Bakış”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, C. I., s. 10-27.
 7.  “Anayasamızın Yeni 11. Maddesi Genel Bir Sınırlama Kuralı Getir­miş midir?”, Prof. Dr. Sıddık Sami Onar Armağanı, İstanbul, 1977, s. 872-vd.
 8.  “Bugün Memurların Örgütlenme Hakkı Ne Durumdadır?”, Yargı, 1978, S. 3.
 9.  “Cumhuriyet Anayasacılığımızda Üç Model”, Cumhuriyet’in 75. Yılı Armağanı, İstanbul Üniv. Yay., İstanbul, 1999, s. 216-217.
 10.  “Danışma Meclisi’ne Sunulan Anayasa Raporlarında Antiliberal Eği­limler”, Değişen Dünya’da İnsan, Hukuk ve Devlet (Edip Çelik’e Arma­ğan), Engin Yay., İstanbul, 1985, s. 353-364.
 11.  “Demokratik Bir Anayasanın Yapım Süreci ve Zorunlu Unsurları”, in Türkiye’nin Demokratikleşme Sorunu, Sempozyum I. (5 Ekim 1994, İstan­bul), İÜHF Yay., İstanbul, 1995, s. 15-23.
 12.  “İnanç ve Din Özgürlüğü”, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yay., İstan­bul, 2000, s. 98-105.
 13. “Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi”, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2000, s.47-56
 14. “Kişi Dokunulmazlığı” İnsan Hakları, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2000, s.57-63
 15.  “Kapitalizmin, Uluslararası Sosyal Hukukun Doğumuna Etkileri”, Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul, 1979, s. 789-887.
 16.  “L’émergence de la laïcité en Turquie”, Equipe de Recherche sur la Turquie (E.R.T.), No. 2, Mai 1985, s. 46-56.
 17.  “Lâiklik Bir İthal Malı mıdır?”, Yargı, S. 34., s. 7-9.
 18.  “Laiklik, Cumhuriyet ve Demokrasi”, Laiklik ve Demokrasi (Der. İ. Kaboğlu), Kolokyum (25-26 Kasım 1999, İstanbul), İmge Yay., 2001, s. 23-34.
 19.  “Mustafa Kemal ve Anayasal Gelişme Dinamiklerimiz”, İstanbul Üni­versitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XLIII., S. 1-4.
 20. “Problèmes relatifs à la liberté de religion, à la liberté d’éducation et à l’identité culturelle and Turquie”, Turkish Yearbook of Human Rights, S. XIV., 1992, s. 59-70.
 21.  “Sendika Hakkı ve Özgürlüğü”, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yay.,  İs­tanbul, 2000, s. 230-235.
 22.  “Sened-i İttifak”, Prof. Dr. Bahri Savcı’ya Armağan, s. 472-496.
 23.  “The Place of Parliament in Turkey”, Turkish State, Turkish Society, (Ed.  by A. Finkel – N. Sirman), Routledge, New York, London, 1990, s. 139-158.
 24.  “Yüksek Seçim Kurulu’nun Sansür Kararı”, Yargı, S. 43., s. 8-11.
 25. "Der Verfassungswandel in der Türkei", übersetzt von Christian Rumpf, in: Die Türkei im Umbruch, Özak, Halil I. / Dağyeli, Yıldırım (Hrsg.), 1. Auflage, 1989, Frankfurt a. Main, 11-41.
 26. "Gedanken zum türkischen Gesetz Nr. 3713 zur Bekaempfung des Terrors ("Antiterrorgesetz" ATG", Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS), 4. Jahrgang 1991, Heft 2, 153-174.
 27. "Çağdaş Anayasal Düzen ve TC Anayasası",Tarih ve Demokrasi, Ta­rık Zafer Tunaya'ya Armağan, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Cem Yayı­nevi,1992, İstanbul, s.127-132.
 
Bülent Tanör için Çıkartılan Armağanlar
 1. Bülent Tanör Armağanı (Haz: Öget Öktem Tanör), Legal Yayınevi, İstanbul, 2004
 2. Prof. Dr. Bülent Tanör Armağanı (Haz: Mehmet Ö. Alkan) Oğlak Yayıncılık, 2006
Bülent Tanör üzerine Tez Çalışmaları 
   1. Çalışkan Aksoğan, F. Betül: "Prof. Dr. Bülent Tanör'ün Yaşamı, Yapıtları, Fikirleri, Uygulamaları ve Türk Toplumsal Yaşamına Katkıları: Kamu Yönetimi
           Açısından Bir Araştırma", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2006.Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013