Toplantı Yönergesi

Kamu Hukukçuları Platformu Yıllık Toplantıları
   Yönetim Yönergesi
 
 
 
I    Kamu Hukukçuları Platformu, yılda bir kez, ülkemizdeki demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konuları üzerinde çalışan tüm kamu hukukçularının davet edileceği akademik bir toplantı düzenler.

II  Toplantıların finansmanı için KHP’nin amaç ve ilkeleri dikkate alınarak ortak veya destekçi kurumlar belirlenir.

III  Toplantıların öncelikli amacı, belirlenen konuların akademik ciddiyet içinde derinliğine tartışılmasıdır. Bu doğrultuda, toplantı süresinin büyük kısmı sunulan bildirilerin tartışılması, eleştirilmesi ve değerlendirilmesine ayrılır.

IV  Bildiriler toplantı tarihinden en az bir ay önce KHP’nin web sitesinde yayımlanarak veya başka bir yolla tüm katılımcılara gönderilir.    

V   Toplantı bildirileri ve toplantı sırasında yapılan tüm katkılar toplantı kitabı olarak yayımlanır. 

VI  Yıllık toplantıların belirli konuların tartışılmasının yanı sıra, ülkemizdeki her kuşaktan kamu hukukçularının tanışmasına vesile olacağı dikkate alınarak, toplantı programına katılımcıların çeşitli sosyal ortamlarda bir araya gelmesini sağlayacak şehir gezisi, kokteyl gibi etkinlikler konulur.  

VII  Toplantılarda, kamu hukukumuzun gelişimine katkıda bulunmuş ve artık aramızda bulunmayan saygın kamu hukukçularımızın anısını yaşatacak, onları genç kuşaklara tanıtacak nitelikte etkinlikler gerçekleştirilir.  

VIII  Yıllık toplantıların yönetimi bakımından aşağıdaki esaslar dikkate alınır.


1) Toplantılar; “bildiriler”, “yorumlar”, “tartışma” ve “değerlendirme” başlıklarını taşıyan dört ana bölümden oluşur. 
 
2) Toplantılar düzenleyici kurum temsilcilerinin açış konuşmaları ile başlar. Ardından, toplantının Başkanlık Divanınca toplantının işbu yönerge uyarınca nasıl yönetileceği açıklanır.
 
3) Açılışın ardından bildirilerin sunumuna geçilir.
 
4) Her bildiri sahibine 40 dakikalık konuşma süresi verilir.
 
5) Bildirilerin sunumu tamamlandıktan sonra, bildirilerin yorumlanmasına geçilir. Yorumcular bildirileri eleştirel bir gözle inceleyip konunun açıklanmasına katkı sunacak değerlendirmelerde bulunurlar. Bu bölümde her bir yorumcuya ilgili bildiri hakkında görüşlerini dile getirmesi için 15 dakika süre verilir.
 
6) Yorum bölümünün ardından tartışma bölümü açılır. Tartışma bölümünde, sunulan bildirilere yönelik soru, eleştiri ya da katkı içerikli konuşmalar yapılır. Konuşmaların bildirilerle doğrudan ya da dolaylı bir bağlantı içinde olması beklenir. Bu konuşmaların süresi, yapılan başvuruların sayısı ve oturum süresi göz önünde tutularak 10 dakikayı geçmeyecek şekilde Başkanlıkça takdir edilir.
 
7) Tartışma bölümünde, katılımcılara, başvuru sırasına göre ve konu bütünlüğü dikkate alınarak söz verilir. Katılımcılar, görüşlerini açıklamak ve konuşmacılara soru yöneltmek üzere kürsüye çağrılır.
 
8) Katılımcıların söz alma başvuruları, salonda dağıtılan KHP antetli kağıtlar kullanılarak yazılı olarak yapılır. Antetli kağıtlarda isim, unvan ve kurum bilgisi eksiksiz yazılır. Sorulacak soru, yöneltilecek eleştiri veya görüş bir-iki cümleyle özetlenir. Antetli kağıtlar başkanlık divanınca toplanır, sıraya konulur ve oturum başkanına iletilir. Oturum başkanı, söz almak isteyenleri kürsüye davet eder. Yalnızca yazılı soru yöneltmek ve kürsüye gelmek istemeyen katılımcılar, antetli kağıdın üst kısmındaki kutucuğa çarpı işareti koyarak bu durumu belirtmelidirler.     
 
9) Söz alma başvurularının yazılı usulde yapılması iki açıdan gereklidir: Birincisi, katılımcıların soru ve katkıları ilgilisine iletilmekte ve son oturumda bildiri sahipleri bu metinleri dikkate alarak son değerlendirmelerini yapmaktadır. İkinci olarak, toplantı içeriğinin kitaplaştırılması aşamasında, bant kayıtlarının deşifresi her zaman konuşmacıların kimliği ve konuşmanın içeriği hakkında sağlıklı bilgi vermemektedir. Böyle durumlarda, eksikliğin giderilmesi için  kürsüye yazılı olarak iletilen metinlerden yararlanılmaktadır.  
 
10) Katılımcılar söz alma başvurusunu toplantıdan önce de yapabilir. Bunun için, toplantıdan 10 gün önce başlamak ve en geç toplantıdan iki gün önce sunulmak üzere, talebin info@kamuhukukculari.org üzerinden Toplantı Düzenleme Kuruluna iletilmesi gerekir.
 
11) Toplantı sırasında yapılacak söz alma başvuruları, bildirilerin sunuluş aşamasında verilen ilk aradan itibaren Başkanlık Divanına yazılı olarak iletilir.  
 
12) KHP üyesi olmayan ve toplantıya “dinleyici” olarak katılanlar,   sorularını Başkanlık Divanı’na yazılı olarak verebilirler. Yazılı başvuruda sorunun kime yöneltildiği belirtilir. Başkanlık, konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı gördüğü soruları ilgilisine yönlendirir. Dinleyicilerden katkı ve eleştiri niteliğinde konuşmak isteyenlere söz verilmesi, Başkanlık Divanının takdirindedir.
 
13) Yorum ve tartışma oturumlarının tamamlanmasından sonra, yapılan tartışmaları ve sorulan soruları göz önünde tutarak genel bir değerlendirme yapmak üzere bildiri sahiplerine söz verilir. Bildiri sahiplerinin bu oturumdaki konuşma süresi 20 dakikadır.
 
14) Değerlendirme bölümünün ardından katılımcılardan KHP’nin daha sonraki toplantıları için görüş ve öneriler alınarak toplantının kapanışına geçilir.            

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013