DUYURULAR

<< Geri
2020 9. KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU
18/02/2020
Değerli Meslektaşlarımız,
Kamu Hukukçuları Platformu, İ.D. Bilkent Üniversitesi ile birlikte, yargının hukuk devletini korumadaki rolü üzerine ulusal bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgilerKHP web sitesinde belirtilmektedir. 2020 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı ulusal sempozyum formatında olup ilgilenen tüm meslektaşlarımızın bildiri ile katılımına açıktır.
“Yargının Hukuk Devletini Korumadaki Rolü ve Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Sorunu”
 başlıklı toplantımıza bildiri özeti gönderimi için son gün 23 Mart 2020’dir.


Yargının Hukuk Devletini Korumadaki Rolü
ve
Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Sorunu

 
ULUSAL SEMPOZYUM
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kamu Hukukçuları Platformu (KHP)
9-10 Ekim 2020
İ.D. Bilkent Üniversitesi, Bilkent/ANKARA

 
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye YILMAZ, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Sempozyum Bilim Kurulu
Prof. Dr. Rona AYBAY, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal GÖZLER, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ayhan TEKİNSOY, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Didem YILMAZ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Sempozyum Takvimi
18 Şubat 2020: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için
çağrı
23 Mart 2020: Bildiri özeti gönderimi için son gün
30 Mart 2020: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
15 Ağustos 2020: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
25 Eylül 2020: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
30 Eylül 2020: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için
son gün
9 Ekim 2020: Sempozyum açılış günü
 

 • Bildiri sunmak isteyenlerin en az “Doktor” unvanlı olması,
 • Bildiri özetlerinin en fazla 750 sözcükten oluşması,
 • Bildiri özetinde sahibinin adı, soyadı, akademik unvanı, varsa kurumuna ilişkin bilgileri ve iletişim adresini içermesi gerekmektedir.
 
TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ
 
2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler, yaklaşık iki yıllık uygulamanın ardından tartışılmaya devam etmektedir. Tek-başlı yürütmenin Türkiye’nin idari yapısına getirdiği değişiklik ve sorunlar, yasama organının işlevsizleştirilmesi, yasama ile yürütme arasındaki asimetrik ilişki ve sistemdeki boşluklar için alınan fiili önlemler, hukukçu ve siyasetçilerin temel tartışma konuları olarak karşımıza çıkmaktadır.
İstikrarlı hukuk devletlerinde hükümet sistemi tercihinden bağımsız bir devlet işlevi olarak görülen yargı ise, özellikle köklü sistemsel değişikliklerde, kaçınılmaz olarak sistemin istikrarı ile denetim mekanizmalarının etkililiği sorununda tartışmanın bir parçası haline gelmektedir.
Kamu Hukukçuları Platformu’nun 9. toplantısında yargının yapısal ve işlevsel sorunlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Tebliğlerin diğer konuların yanında, tüketici olmamakla birlikte,

 • Olağanüstü hal dönemindeki mevzuattan kaynaklanan yargısal sorunları,
 • İstinaf kanun yolundaki sorunları,
 • Ceza muhakemesindeki yeni muhakeme usullerini,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ve uygulamalarını,
 • Yeni hükümet sisteminde idari yargı denetiminde ortaya çıkan sorunları,
 • Türkiye'de güncel olağanüstü yargılama usullerini,
 • Yargı bağımsızlığına ilişkin uluslararası hukuk standartları bakımından Türkiye yargı sisteminin değerlendirilmesini,
 • Yargı etiği ilkeleri karşısında Türkiye’deki yargı uygulamasını,
 • Yargının yönetimi bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısını ve kararlarını,
 • Yargı kararlarının yerine getirilmesine ilişkin sorunları
 
ele alması ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunması beklenmektedir.   

Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013